ไม้เถาเลื้อย

Climbing Plants and Vines

ไม้เถาเลื้อย

ไม้เถาเลื้อย ในที่นี้หมายถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มที่ต้องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต้นไม้หรือวัตถุอื่นเพื่อดำรงตนอยู่ได้ หรืออาจเลื้อยคลานไปตามพื้นดินมีลักษณะต่าง ๆ กันเช่น

1. ไม้เถายืนต้น (Woody climber or Creeper) พันธุ์ไม้พวกนี้จะมีลำเถาแข็งแรง ลำต้นมักมีหนามแข็งใช้เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวยึดลำต้น เมื่อมีอายุนานปีจะมีเนื้อไม้ บางชนิดถ้าตัดแต่งทรงพุ่มสามารถที่จะยืนต้นอยู่ได้เช่นไม้พุ่ม (Scandent Shrubs) ได้แก่ เฟื่องฟ้า การเวก เถาเทพี

2. ไม้เถาล้มลุก (Herbaceous Climber or Creeper) พันธุ์ไม้ประเภทนี้มักจะมีอายุสั้น เลื้อยคลุมเรือนต้นไม้ เลื้อยตามรั้ว หรือตามต้นไม้อื่น ๆ โดยใช้ลำเถาเกี่ยวพันธุ์รอบวัตถุ ยึดเหนี่ยวเพื่อความเจริญเติบโตตามความยาวมากกว่าการเจริญเติบโตออกด้านข้าง และมักจะมีมือเกาะ (Tendrils) หรือเถาม้วนพันรอบ ๆ สิ่งที่มันยึดเหนี่ยวได้แก่ อัญชัน พวงชมพู เป็นต้น