ไม้ดอก ไม้ดอกยืนต้น

Flowering and Ornamental Plants., Flowering Trees.

ไม้ดอก ไม้ยืนต้น
ไม้ดอก ไม้ยืนต้น

ประชาชนคนไทยในประเทศของเรานั้น ได้เพิ่มความสนใจมากขึ้นในพันธุ์พฤกษชาติที่เกิดมีมาเป็นของควบคู่กันกับตัวตนของเราเผ่าพันธุ์มนุษย์ และได้เห็นกันแล้วว่า ต้นไม้ดอกไม้นั้นได้ให้สิ่งที่พึงปรารถนาแก่ทั่วทุกปุถุชน มนุษย์เราเมื่อมีจิตปรารถนาแล้วก็เกิดความใคร่ให้ได้มาในสิ่งอันตนปรารถนา ยิ่งเมื่อสิ่งนั้นเป็นของธรรมชาติก็เท่ากับว่าเรากำลังหันเข้าหาธรรมชาติ มองเห็นความดีงามของธรรมชาติเพิ่มขึ้น ๆ จนนับเป็นคุณค่าที่ควรแก่การสรรเสริญโดยแท้จริง

เมื่อเกิดมีความปรารถนาในการที่จะคัดเลือกต้นไม้ดอกไม้ ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามครรลองของอารมณ์แต่ละบุคคล มนุษย์จึงได้เริ่มการเสาะแสวงหาโดยมีเจตจำนง ที่จะค้นหาพืชพันธุ์ไม้ที่มีศุภลักษณะสีสัน อันงดงามเพื่อนำมาปลูกประดับตกแต่งบ้านเรือน นิเวศน์เขตคามอาคารสถานให้โอฬารพันลึก ทรงไว้ซึ่งความวิจิตรปราณีตหวังประโยชน์ในการแสดงออกแห่งศิลปะของตนไว้ อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้พบเห็นได้ทราบได้รู้ถึงความรักสวยรักงาม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เจริญงอกงามแสดงถึงความละเมียดละไมอ่อนโยนประณีตยิ่งในสังคมปัจจุบันของไทยเรา

ในบรรดาไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ดอกยืนต้น อันเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับนั้น มีจำนวนนับเป็นพัน ๆ ชนิด ซึ่งรวมทั้งของไทยและของต่างประเทศ ในปันจจุบันนี้ยากที่จะกำหนดชี้ลงไปได้ว่า ต้นใดเป็นไม้ไทยหรือต้นใดเป็นไม้เทศกันแน่

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงต้นไม้ดอกไม้โดยสังเขป เราจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดความเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้คือ

1. ไม้ดอก (Flowering and Ornamental plants) หมายถึง พันธุ์ไม้ที่ต้องชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้น มากกว่าที่จะตัดดอกออกจากต้น พันธุ์ไม้เหล่านี้หมายถึง

1.1 Annuals หมายถึงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปที่เรียกว่า ไม้ล้มลุก โดยนับจากเมล็ดงอกแล้วเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดเมล็ดอีกครั้งหนึ่งอยู่ในระยะเวลาสั้นไม่เกินหนึ่งปี และต้นจะตายเมื่อออกดอกออกเมล็ดแล้ว ตัวอย่างเช่น บานชื่น ดาวเรือง บานไม้รู้โรย

1.2 Biennials หมายถึง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีอายุรอบหนึ่ง ๆ เกินกว่า 1 ปี ในปีแรกมีการเจริญเติดโตทาง กิ่ง ใบ ลำต้น ในระยะเริ่มปีที่ 2 จึงออกดอกออกผลแล้วจึงจบชีวิตในรอบหนึ่งของมัน เช่น พุทธรักษา

1.3 Perennials หมายถึง พันธุ์ไม้ที่มีอายุนานกว่า 2 ปี บางชนิดอาจออกดอกในปีแรกก็ได้ แต่เมื่อออกดอกออกผลแล้วต้นยังไม่ตาย คงมีดอกมีผลครั้งที่ 2-3-4 หรือต่อ ๆ ไปมากกว่านั้นก็ได้ เช่น ต้นชะบา คริสต์มาส

2. ไม้ดอกยืนต้น (Flowering Trees) หมายถึง พันธุ์ต้นดอกไม้ประดับที่มีเนื้อไม้(Woody) โดยมากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่าไม้พุ่ม ไม่ต้องอาศัยที่พาดพิงต้นไม้หรือวัตถุอื่นเพื่อดำรงตนขึ้นได้สูงกว่า 6 เมตร มีอายุยืนนานปี เช่น กระถินพิมาน มะตาด กระเบาน้ำ ฯลฯ