การปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

การปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ในการปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนั้นนอกจากจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะให้พันธุ์ไม้ได้เจริญเติบโตโดยอาศัยปัจจัยที่พืชต้องการแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความงดงามที่ปลูกอีกด้วย แต่ความงดงามที่จะได้รับนั้นก็มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ หรือความเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้อีกด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ไม่งามเพราะขาดธาตุอาหาร ต้นไม้เป็นโรค หรือใบถูกแมลงเจาะกินจนใบปรุไปหมด ความงดงามที่พยายามจัดขึ้นก็ไม่บังเกิดผลขึ้นได้ ดังนั้นถ้าเราจะให้ได้ความงดงามน่าดูแล้วก็ควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกครั้งแรกเป็นต้นไป การปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปลูกและลักษณะที่ใช้ต่าง ๆ กันคือ

1. การปลูกพันธุ์ไม้บนพื้นดิน ทั้งนี้หมายถึงการนำพันธุ์ไม้มาปลูกลงในบริเวณสถานที่บนพื้นดิน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเราได้มีการปลูกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ

    1.1 สำหรับไม้ยืนต้น เช่น ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นที่เป็นต้นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แล้วเราก็ปลูกเป็นต้น ๆ ไป โดยขุดปลุมปลูกและปลูกในหลุมที่ปลูกแต่ละหลุมหรือแต่ละต้นไป หลุมที่ปลูกต้นหนึ่งนั้นอาจมีระยะห่างกันแล้วแต่ขนาดและความพอใจของผู้ปลูก อาจจะปลูกเป็นกลุ่ม 3 หรือ 5 ต้น ในหลุมที่ห่างกันระยะ 6-8 เมตรก็ได้ หรืออาจจะปลูกเป็นหลุ่ม ๆ เรียงแถวกันโดยมีระยะห่างกันหลุมละ 8 เมตรก็ได้ เช่นปลูกต้นไม้เป็นแถวสองข้างถนน หรือปลูกปาล์มขวดเป็นแถว ระหว่างหลุมที่ปลูกต้นไม้ใหญ่นั้นอาจจะมีหลุมปลูกไม้พุ่มแซมอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่ก็ได้ เช่น ต้นเข็ม ต้นแก้ว หรือต้นยี่โถ การปลูกพันธุ์ไม้วิธีนี้ ขุดหลุมหนึ่งก็ใช้ปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียว
    1.2 ปลูกเป็นแปลงหมู่รวม ๆ กันในที่แห่งเดียวกัน การปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้ โดยมากทำเป็นแปลงมีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น กว้าง 1 เมตร ยาว 4 หรือ 6 เมตร ตามข้างถนน หรือขอบทางเดิน หรืออาจทำเป็นแปลงมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ เช่นเป็นวงกลมล้อมรอบโคนต้นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมหรือรูปลักษณะตามแบบเรขาคณิต หรือแบบธรรมชาติที่มีรูปร่างไม่แน่นอน บนแปลงนั้นก็ปลูกพันธุ์ไม้ดอกหรือไม้ใบ ไม้ประดับต่าง ๆ ให้ขึ้นเต็มแปลง ถ้าเป็นพันธุ์ไม้ประดับมักนิยมตัดให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ แบบต่าง ๆ ให้เข้ากับลักษณะของบริเวณสถานที่ บางครั้งก็มีการปลูกพันธุ์ไม้สลับสีสันกัน โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดมีสีสันต่าง ๆ กันน่าดู

2. การปลูกพันธุ์ไม้ในกระถาง หมายถึงการที่นำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดมาปลูกในกระถางที่มีลักษณะรูปร่างต่าง ๆ กัน ส่วนมากก็เป็นกระถางดิน กระถางเคลือบ ซีเมนต์ หรือไม้ ความประสงค์ส่วนใหญ่ก็เพื่อเคลื่อนย้ายไปประดับในสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามความพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับอีกประการหนึ่งก็คือสะดวกแก่การดูแลรักษา และเกิดความสวยงามได้ทุกโอกาสที่ความพอใจเปลี่ยนแปลงไปด้วย การใช้ไม้กระถางประดับนั้นอาจจะต้องประดับบนพื้นดิน บนโต๊ะ หรือหลังตู้ภายในห้อง หรือบางโอกาสบางชนิดก็ใช้แขวนประดับเช่นพวกกล้วยไม้ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกกระถาง เลือกพันธุ์ไม้ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย